Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Wieruszów w liczbach

Geoportal Wieruszów

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Wieruszów

Wieruszów, gmina w województwie łódzkim, powiat wieruszowski.

Powierzchnia gminy Wieruszów wynosi 97 km2, zajmuje 1509 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Wieruszów zamieszkuje 14 184 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 571 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Wieruszów wynosi 146, jest 548 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Wieruszów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Wieruszów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Wieruszów.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Wieruszów: 971509
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Wieruszów: 0,32795
Lesistość w % w gminie Wieruszów: 24,01132
Ludność na 1 km2 w gminie Wieruszów: 146548
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Wieruszów: -6,41547
Liczba ludności ogółem w gminie Wieruszów: 14 184571
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Wieruszów: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Wieruszów: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Wieruszów: 8,39-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Wieruszów: 83,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Wieruszów: 120321
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Wieruszów: 9,982
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Wieruszów: 75,4-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Wieruszów: 6601
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Wieruszów: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Wieruszów: 1 054,7139
Przedszkola bez specjalnych w gminie Wieruszów: 4625
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Wieruszów: 365,8700
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Wieruszów: 85,11392
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Wieruszów: 3,2709
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Wieruszów: 3181123
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Wieruszów: 3 211-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Wieruszów: 3 435-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Wieruszów: 3 512-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Wieruszów: 85,51646
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Wieruszów: 63,1690
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Wieruszów: 79,2794
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Wieruszów: 61,4771
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Wieruszów: 91,21079
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Wieruszów: 64,5370

Źródłem danych statystycznych dla gminy Wieruszów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Wieruszów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Wieruszów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.